Paardenboulevard is per 30 december 2018 gestopt als webshop.

 

Algemene Voorwaarden van Paardenboulevard

 

Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden:

 

Overeenkomst:

U heeft een koopovereenkomst gesloten  zodra uw persoonsgegevens zijn ingevoerd en doorgestuurd. Nadat u uw bestelling heeft verzonden ontvangt u hiervan via e-mail een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is vanaf dat moment bindend.

 

Prijzen:

Alle genoemde prijzen op deze website zijn in Euro’s en inclusief BTW. Type- en invoerrechten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw emailbevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen.

 

Levering:

Normaal gesproken zijn al onze artikelen op voorraad. Indien dit onverhoopt niet het geval is, vermelden wij een indicatie van de levertijd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Mochten wij door onvoorziene omstandigheden onverhoopt een product niet direct kunnen leveren ondanks vermelding, dan stellen wij u hiervan per omgaande op de hoogte. Ook in dit geval kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Indien gewenst kan de overeenkomst dan ontbonden worden.

 

Nalevering:

Indien een artikel van uw bestelling nageleverd zal moeten worden, zullen wij hiervoor uiteraard geen verzendkosten berekenen.

 

Online betalen:

Op onze website kunt u met Ideal betalen; hiermee rekent u af in uw eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen beveiliging van Ideal. U kunt ook zelf via internet bankieren of per overschrijving uw betaling voldoen. Na ontvangst van uw betaling kunt u uw bestelling binnen twee werkdagen in huis verwachten.

 

Vervoer:

De artikelen worden via PostNL  binnen Nederland verstuurd als standaard verzending. Indien u een zending anders wenst te ontvangen komt de meerprijs hiervan voor uw rekening.

Verzendkosten buiten Nederland zijn op aanvraag.

 

Bedenktijd en terugzending:

Zodra u uw artikel(en) heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om deze binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden retour te zenden naar het afzenderadres. De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de koper, alsmede het risico. Franco retourzendingen worden door Paardenboulevard niet geaccepteerd.

 

Alle artikelen mogen worden gepast en bekeken. Indien een artikel niet aan uw eisen voldoet of niet juist van maat is, kan dit geruild dan wel geannuleerd worden. U dient er uiteraard zorg voor te dragen dat alles schoon en heel blijft. Wij raden u dan ook aan om bv een schone onderdeken te gebruiken. Wij nemen dan ook alleen ongebruikte, ongewassen en schone artikelen retour in de originele verpakking. Ook hier geldt dat franco retourzendingen niet geaccepteerd worden. De verzendkosten van het opnieuw versturen van een artikel d.mv. ruiling zijn voor kosten van Paardenboulevard (eenmalig). 

 

Gratis artikelen:

Indien er bij een bestelling gratis artikelen worden toegevoegd door Paardenboulevard, hetzij door een aktie, hetzij om een andere reden, kunnen de gratis artikelen enkel behouden worden indien de gekochte artikelen niet retour gezonden worden. Indien de gekochte artikelen teruggestuurd worden, dan dienen ook de gratis artikelen retour gezonden worden; mochten de gratis artikelen behouden worden dan zullen hier alsnog de daarvoor geldende prijzen worden berekend.

 

Garantie:

Op alle artikelen van Paardenboulevard (m.u.v. Outlet- en Leeg-verkoop/Partij-artikelen) wordt 1 maand garantie gegeven op materiaal- en/of constructiefouten met uitzondering van clips, sluitingen en/of zettingen e.d.

Elk artikel van Paardenboulevard voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid. 

De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepalingen.

De garantie vervalt als er reparaties e/o aanpassingen door eigen handelingen en/of derden zijn verricht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, het artikel slecht is onderhouden of als er sprake is van nalatigheid.

 

In geval van gebreken aan de producten wordt er door Paardenboulevard beoordeeld of het betreffende product gerepareerd dan wel omgeruild moet worden. Als er een product niet kan worden gerepareerd of omgeruild kan worden kunt u het product retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u het product behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

 

Mocht zich binnen de garantietermijn een klacht voordoen, dan verzoeken wij u deze klacht schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken, waarna wij contact met u opnemen. Indien nodig kunt u het betreffende artikel voldoende gefrankeerd terug sturen naar Paardenboulevard. Geef in een bijgesloten brief duidelijk aan, om welke klacht het gaat en stuur altijd de originele factuur mee. De factuur die u bij aankoop van het artikel heeft ontvangen is uw garantiebewijs.  

 

Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen.

 

Op artikelen onder de 10,00 euro kan helaas geen garantie worden gegeven.

 

Outlet-artikelen:

Deze artikelen zijn afkomstig uit onze eigen collectie en voorraad. Bij deze artikelen kan het sporadisch voorkomen dat er kleine onvolkomenheden in zitten die echter nooit afbreuk zullen doen aan de kwaliteit van deze produkten.

 

Eigendomsvoorbehoud:

Zolang Paardenboulevard geen volledige betaling heeft ontvangen van uw bestelde artikel, blijft dit artikel eigendom van Paardenboulevard.

 

Aansprakelijkheid:

Paardenboulevard is slechts aansprakelijk voor zover haar verzekering dit dekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade).

 

Overmacht:

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Paardenboulevard in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Paardenboulevard gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Paardenboulevard kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Privacyverklaring

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling.

Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adresgegevens en e-mailgegevens, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Copyright

Het is in geen geval toegestaan om iets van deze site te kopiëren of te publiceren zonder schriftelijke toestemming van Paardenboulevard.

 

Versie: 5 januari 2010

Aangepaste versie: 20 januari 2018.

 

KvK-nummer: 17236065. Beeindigd per 30 december 2018.